Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ดร.ชาญ ธาระวาส
ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)


E-Mail : charn@c-amc.com
          : charn@c-amc.co.th

 

 

ประวัติการศึกษา

 • ระดับมัธยมศึกษา:
 • ·   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รุ่น 77
  ระดับอุดมศึกษา :
  ·    ปริญญาตรี ; เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (การเงิน, การคลัง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ·    ปริญญาโท ; EXECUTIVE MBA รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ·   ปริญญาเอก ;  ดุษฏีบัณฑิตสาขาการเงิน Western American University, USA  
          ระดับประกาศนียบัตร:
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ  (Advanced Audit Committee Program Program – AACP) รุ่นที่ 32/2019; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  2. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)รุ่นที่ 8/2561
  3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24/2560
  4.    หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (Directors Certification Program – DCP)รุ่นที่ 51/2004;สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  5.    หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Accreditation Program – DAP) รุ่นที่ 12/2004; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
           6.    หลักสูตรวุฒิบัตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน: ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริฯ รุ่นที่ 1(สมพ.1)สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)  ปี 2556
           7.   หลักสูตรประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร. 16) สถาบัน  
   พระปกเกล้า ปี 2556
  8.    โครงการ CFO (Certification Program) รุ่นที่ 2 (ประธานรุ่น) ; สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  9.    Certificate : Internal Auditor : ISO9001:2000 : WCS South East Asia Co.,Ltd.
  10.  Certificate : Internal Auditor : ISO9001:2008 : WCS South East Asia Co.,Ltd.
               11.    Graduate Diploma in Law of Taxation; Institute of Legal Education of the Thai Bar
               12.    Certificate : “The Profit ability of Small and medium Enterprise Financing” ; Bank of Netherlands (FMO) ; Special Program
   
   

ประวัติการทำงาน

ปี ตำแหน่ง ประเภทธุรกิจ
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
MFEC Public Company Limited (PCL)
-  ให้บริการด้านไอที เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการ  
   ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทย แอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 
-  ประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า, ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
 
-  ผู้ผลิตและจำหน่าย แอลกอฮอล์เพื่อ
   ผลิตเคมีภัณฑ์ 
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา   บริษัท ไทย เฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด 
              บริษัท แกรนด์ไชน่า เทรดดิ้ง จำกัด (GRAND CHINA HOTEL)
 
-  ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม
2560 – 2561 ที่ปรึกษา   บริษัท คิดถึงเบเกอรี่ จำกัด
 
- ผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่
2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา   บริษัท แมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
            
               บริษัท แมค สเตชั่น จำกัด
 
-ประกอบกิจการธุรกิจออกแบบ ติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้า สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ
- ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายท่อ HDPE
2554 - 2560 ที่ปรึกษา   บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคเตอรี่แอนด์โปรดักส์ จำกัด
 
- ผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบรถยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
2554 - 2560 ที่ปรึกษา   บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จํากัด
 
-  ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็ง ส่งต่างประเทศ
2549 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) -  ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชร
2538 – ปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)
บริษัท ซี.แอม ครีเอชั่น จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
-  การปรับปรุงโครงสร้างบริษัทก่อนเข้าจดทะเบียน
   (Company Improvement)
   ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) /  
   ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
-  การจัดหาแหล่งเงินทุน (Source of Funds)
-  การจัดทำแผนการกู้เงิน (Project Finance)
-  การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring)
-  การจัดทำแผนธุรกิจ  (Business Plan)
-  การควบคุมและสอบทานกระแสเงินสด(Cash Monitoring)
-  การตรวจสอบทรัพย์สินหนี้สิน (Asset and Liabilities Investigation)
-  การวางแผนทางภาษี (Tax Planning)
2544 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ; บริษัท ซี. แอม อินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ จำกัด - ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ; บริษัท ซันชายน์ กรุ๊ป จำกัด - จัดทำบัญชีและสอบบัญชี
2556 - 2559 ที่ปรึกษาบริษัท ที.ดับบลิว.ไอ จำกัด -  ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร
2556 - 2559 ที่ปรึกษา
บริษัท เวิลด์เอ็กเซอร์ไซด์ จำกัด
-  ผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่ายเครื่องออกกำลังกาย
2554 – 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
-  ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบน้ำประปา  และ   สาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2545 - 2554 กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสบริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) - ผลิต/ ขายไม้พื้นสำเร็จรูป
2537 - 2546 ที่ปรึกษา ; บริษัท ทรัพย์เอเซีย ลิสซิ่ง จำกัด - เช่าซื้อ, ลิสซิ่ง, แฟคตอริ่ง
  กรรมการผู้จัดการ ; บริษัท ศรีเอเซีย ลิสซิ่ง จำกัด - เช่าซื้อ, ลิสซิ่ง, แฟคตอริ่ง
2535 – 2543 กรรมการ,กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศรีวราเรียลเอสเตท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - อสังหาริมทรัพย์
  ที่ปรึกษา ; โรงแรมทาวน์อินทาวน์(บริษัท ริเวอร์กรุ๊ป จำกัด) กรุงเทพฯและพัทยา - โรงแรม
  Director ; บริษัท ซันไรเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - ขายตรง(MLM)
2532 - 2540 กรรมการผู้จัดการ ; บริษัท บิสซิเนสเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - วางรูประบบบัญชี, จัดทำบัญชี, สอบบัญชี
2525 - 2535 Manager ; Accounting Dept. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ธนาคาร
2520 - 2525 Senior Analyst ; Budget & Planning Dept. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ธนาคาร
2520 - 2520 ผู้จัดการทั่วไป ; บริษัท ศูนย์ออกแบบสารภี จำกัด - การ์เม้นท์
2516 - 2520 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจการสาขา ; ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จำกัด (มหาชน) - ธนาคาร
2515 - 2515 Goods Index Officer ; กรมศุลกากร - ราชการ


สาขาความเชี่ยวชาญ

 • การปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai )
 • สินเชื่อโครงการ (Project Finance)
 • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring)
 • การตรวจสอบ/สอบทานกระแสเงินสดของกิจการ (Cash Monitoring)
 • การจัดการ (Management)
 • การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)
 • การวางระบบบัญชีและการบริหารการเงิน (Accounting system & Financial Management)
 • การจัดทำประมาณการทางการเงิน (Cash Flow Projection)
 • การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)
 • การวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Productivity Improvement)
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business)
 • ธุรกิจโรงแรม (Hotel)
 • ธุรกิจเช่าซื้อ, ลิสซิ่ง และแฟคตอริ่ง (Hire Purchase, Leasing and Factoring)
 • การจัดทำ (Project Finance)
 • การจัดทำ (Financial Due Diligance)

 

รางวัลเกียรติยศ และ ประวัติทางด้านสังคม
 

 • อนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการสภาการศึกษาด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ( 2555- ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนของประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) สภาผู้แทนราษฎร ( กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 25 มกราคม 2555 – ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร สภาผู้แทนราษฎร ( 15 กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมาธิการ  การเงิน  การคลัง  การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภาผู้แทนราษฎร  ( พฤศจิกายน 2554 –ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาสภาธุรกิจ ไทย –ลาว ปี 2552 –ปัจจุบัน
 • อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม วุฒิสภา  ( 23 สิงหาคม 2554 –ปัจจุบัน )
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ ช่วงเตาปูน-ท่าพระ รถไฟฟ้ามหานคร (รฟม)  ปี 2554 –ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงาน หรือ ดำเนินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และ อุตสาหกรรม วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ตลาดเงิน ตลาดทุน การประกันภัย และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
 • อนุกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และ อุตสาหกรรม วุฒิสภา
 • กรรมการกองทุนนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553-ปัจจุบัน
 • กรรมการโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554-ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ 2551-2554
 • ที่ปรึกษาโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550-2554
 • Training Leader (ผู้ฝึกอบรมผู้นำภาค) ภาค 3350 โรตาลีสากล ปี 2552 – 2553
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ภาค 3350 โรตารีสากล ปี 2551 - 2552
 • รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2549 สาขาบริหารด้านการเงิน-การบัญชี ทำคุณประโยชน์แห่งสังคม ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดงาน “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” และนิตยสารเส้นทางไทย
 • ประธานอนุกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและหิวโหย ภาค 3350 โรตารีสากล ปี 2549-2550
 • นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2548 สาขาบริหารจัดการ-การเงินและการบัญชี ดำเนินการโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ และมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • ดำรงตำแหน่ง “คณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์” ของสภาวิชาชีพด้านบัญชี ปี 2548 – ปัจจุบัน
 • ดำรงตำแหน่ง “คณะกรรมการบริหารสมาคมเศรษฐศาสตร์” แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2548 – ปัจจุบัน
 • ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน (Poverty Project) ภาค 3350 RI ปี 2546-2547
 • นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี ปี 2544 – 2545 ; นายกสโมสรดีเด่น ภาค 3350 RI ปี 2544-2545
 • สร้างสรรค์เทปเพลงดนตรีไทย “การะเกด” โดยเป็นผู้จัดการวงดนตรีไทย “การะเกด” ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยปี 2520, ปี 2544
 • ชนะเลิศการประกวนโฟล์คซอง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการวง “วงดอกไม้” ปี 2534
 • เป็นหัวหน้าทีมปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ, การเงินและบัญชี เพื่อนำบริษัท ศรีวราเรียลเอสเตท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นผลสำเร็จเมื่อปี 2539
 • เป็นหัวหน้าทีมปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ, การเงินและบัญชี เพื่อนำบริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นผลสำเร็จเมื่อปี 2546
 • เป็นหัวหน้าทีมปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ, การเงินและบัญชี เพื่อนำบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ.  (mai) เป็นผลสำเร็จเมื่อปี 2552
 • นักเรียนทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จากวัดปากน้ำภาษีเจริญ รับมอบจากท่านสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เมื่อปี 2515
 • นักเรียนทุนดีเด่นระดับมัธยมศึกษา จากธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) รับมอบจากคุณอุเทน เตชะไพบูลย์ เมื่อปี 2512

 


 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0