Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ประวัติ
นายไพโรจน์ มาลีหอม
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เชื้อชาติ   ไทย   เกิดวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2494
ที่อยู่         90/28  ซ.สายไหม51  แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กทม. 10220
โทรศัพท์   02-9919261,  081-4836095, 086-3026567
อีเมล์        pirote_9494@hotmail.com
 

 

 

ประวัติการศึกษา (กลับสู่ด้านบน)

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาโยธา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการฝึกอบรม (กลับสู่ด้านบน)

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร กรรมการบริษัทจดทะเบียน:DAPรุ่น76  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program – ACP รุ่น35/2011 จากสมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 • วุฒิบัตร  การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยและการบริหารความเสี่ยงภัย  เพื่อลดความสูญเสียในการทำงาน  จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศนียบัตร  ผู้สอบผ่านการฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ประกาศนียบัตร  ผู้สอบผ่านการฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ จาก กรมโรงานอุตสาหกรรม
 • ประกาศนียบัตร  ผู้สอบผ่านการสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ประกาศนียบัตร  ISO 9000  INTERNATIONAL QUALITY AUDITS, จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • หนังสือรับรองการเข้ารับการอบรมหลักสูตร  การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  จากสถาบันเพิ่มผลผลผลิตแห่งชาติ
 • หนังสือรับรองการเข้ารับการอบรมหลักสูตร  การจัดเตรียมระบบเอกสารคุณภาพ  ISO 9000  จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • หนังสือรับรองการเข้ารับการอบรมหลักสูตร  การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม  จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • วุฒิบัตร  ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้  เรื่องตราสารหนี้  จากสมาคมตราสารหนี้ไทย 

ใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ (กลับสู่ด้านบน)

 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร เลขทะเบียน 3036 โดยสภาวิศวกร
   
 • ใบทะเบียน เป็นผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม เลขทะเบียน 003-48-00055 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ประวัติการทำงาน (กลับสู่ด้านบน)

ปี

ตำแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

        
         2554 - ปัจจุบัน 

·  ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในเครือบริษัทสหวิริยา  จำกัด(มหาชน)

 
      
         2551 – ปัจจุบัน

·  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูบิลลี่เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด (มหาชน)  
 

 


2548 – ปัจจุบัน


· รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.แอม.ครีเอชั่น  จำกัด

·  ที่ปรึกษาด้านการเงิน, บัญชี, ISO9000
·  การจัดทำประมาณการทางการเงิน
·  บริหารและบริการการจัดการทรัพย์สิน
·  ปรับปรุงโครงสร้างหนี้, จัดทำ  Cash Monitoring
·  ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ, จัดทำแผนธุรกิจ
·  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงงาน

2546 - ปัจจุบัน

· ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต บมจ.สิงห์ พาราเทคม QMR ในระบบ ISO 9000

 • ผลิต / ขายไม้พื้นสำเร็จรูป

2546 - ปัจจุบัน

·  ที่ปรึกษาด้านการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่ม บจก.ซี.ดี. อุตสากรรม

·  อุตสาหกรรมสิ่งทอ

2548 - ปัจจุบัน

·  ผู้ควบคุมระบบการจัดมลพิษกากอุตสาหกรรม บจก.เอ.พี.เคมิคอล(1993)

·  นิคมอุตสาหกรรม

2539 – 2542

·  กรรมการผู้จัดการ บจก.เจริญศรีเนทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น

·  รับเหมาก่อสร้าง

2520 - 2539

·  วิศวกร ; ที่ปรึกษาอิสระด้านสิ่งแวดล้อม

·  ออแบบ,รับเหมาก่อสร้าง

2516 – 2520

·  วิศวกร ; กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กองสิ่งแวดล้อมโรงงาน)

·  ราชการ

 

สาขาความเชี่ยวชาญ (กลับสู่ด้านบน)

 • การวิศวกรรมทุกประเภท
 • การจัดการ
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 • การตลาด
 • การก่อสร้าง
 • การบริหารจัดการโรงงาน
 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 • การทำแผนธุรกิจ

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM