Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          บริษัท ซี. แอม ครีเอชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 โดยมีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 4.0 ล้านบาท ชำระเต็ม วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจต่าง ๆ ในด้านการเงินและด้านอื่นๆโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ลักษณะการให้บริการครอบคลุมถึงการเพิ่ม ประสิทธิภาพทางการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ

          นอกจากวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้เน้นการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่กิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิน อันเนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยประเภท A สาขาการเงิน จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เคยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบของคณะกรรมการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (คปน.หรือ CDRAC) ที่ปรึกษาให้กับธุรกิจผู้ผลิตสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในโครงการของสถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาให้กับธุรกิจผู้ผลิต โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สินค้าและบริการของเรา

 • การปรับปรุงโครงสร้างบริษัทก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) / ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
  (Corporate Restructuring Before Go To Stock Market ; SET / mai)
 • การจัดหาแหล่งเงินทุน (Source Of Fund)
 • การจัดทำแผนการกู้เงิน (Project Finance)
 • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring)
 • การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)
 • การควบคุมและสอบทานกระแสเงินสด (Cash Monitoring)
 • การตรวจสอบทรัพย์สินหนี้สิน (Financial Diligence)
 • การจัดทำประมาณการทางการเงิน (Cash Flow Projection)
 • การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน (Investment Project)
 • การบริหารเงิน  (Financial Management)
 • การบริหารสินทรัพย์ (Assets Management)
 • การควบคุม/การบริหารการชำระหนี้ (Controlling/Debt Management)
 • การวางแผนทางภาษี (Tax Planning)
 • การเป็นตัวแทนสินเชื่อ(Facility Agent)
 • การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial  Risk Management)
 • การวางแผนระบบบัญชี (Accounting system)
 • การปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy)
 • การสอบบัญชี (Audit)
 • การให้คำปรึกษาและบริหารงานด้านบัญชี (Accounting Advisory)
 • การควบรวมกิจการ ( Merger & Acquisition)
 • การบริหารเกี่ยวกับหลักประกัน (Security Management)
 • การเป็นตัวแทนหลักประกัน (Security Agent)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Productivity Improvement)
 • การฝึกอบรม (Training)
 • การบริการด้านวิศวกรรม/อุตสาหกรรม/สิ่งแวดล้อม
  (Engineering/Industrial/Environment Services)
 • ISO 9001 , ISO 14000 , ISO 22000 , GMP , HACCP
 • ที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Advisory)
 • ประเมินราคาทรัพย์สิน (Assets Appraisal)

วิสัยทัศน์
          เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่น และมีความตั้งใจในการให้การบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สังคม และประเทศชาติ

พันธกิจ
          เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าทุกกลุ่มความต้องการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ด้วยการบริการต่างๆที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับจากลูกค้าโดยทั่วไป

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ;  ดุษฏีบัณฑิตสาขาการเงิน Western American University, USA
 • EX.MBA. รุ่นที่ 5, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (การเงิน, การคลัง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ  (Advanced Audit Committee Program Program – AACP) รุ่นที่ 32/2019; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)รุ่นที่ 8/2561
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24/2560
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (Directors Certification Program – DCP) รุ่นที่ 51 ;
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (Directors Accreditation Program – DAP) ; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • โครงการ CFO (Certification Program) รุ่นที่ 2 (ประธานรุ่น) ; สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • Certificate : Internal Auditor : ISO9001:2000 : WCS South East Asia Co.,Ltd.
 • Certificate : Internal Auditor : ISO9001:2008 : WCS South East Asia Co.,Ltd.
 • Graduate Diploma in Law of Taxation ; Institute of Legal Education of the Thai Bar
 • Certificate : “The Profit ability of Small and medium Enterprise Financing” ; Bank of Netherlands (FMO) ; Special Program

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM