ประวัติผู้บริหาร
นายชาญ ธาระวาส
ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
E-Mail : charn@c-amc.co.th

 

 

ประวัติการศึกษา (กลับสู่ด้านบน)

 • MBA. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (การเงิน, การคลัง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Certification Program – DCP) รุ่นที่ 51 ; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Accreditation Program – DAP) ; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • โครงการ CFO (Certification Program) รุ่นที่ 2 (ประธานรุ่น) ; สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • Certificate : Internal Auditor : ISO9001:2000 : WCS South East Asia Co.,Ltd.
 • Certificate : Internal Auditor : ISO9001:2008 : WCS South East Asia Co.,Ltd.
 • Graduate Diploma in Law of Taxation ; Institute of Legal Education of the Thai Bar
 • Certificate : “The Profit ability of Small and medium Enterprise Financing” ; Bank of Netherlands (FMO) ; Special Program

 

ประวัติการฝึกอบรม (กลับสู่ด้านบน)

 • ISO9000 ; สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • ภาษีอากร ; ศูนย์ศึกษากฎหมายภาษีอากร
 • RE-ENGINEERING ; ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • BANKING THE PROFITABILITY OF SME, BANK OF NETHERLAND

 

ประวัติการทำงาน (กลับสู่ด้านบน)

ปี
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชร
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน)
ผลิต / ขายไม้พื้นสำเร็จรูป
2545 – 2545 คณะกรรมการธรรมภิบาล (Governance Committee) ; การประปานครหลวง รัฐวิสาหกิจ
2544 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ; บริษัท ซี. แอม อินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
2544 - 2545 ผู้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง การวางแผนทางการเงินและภาษีอากร
(TEX PLANNING) ให้ผู้ประกอบการ SMEs กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ราชการ
2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
บริษัท ซี.แอม ครีเอชั่น จำกัด
• ที่ปรึกษาด้านการเงิน, บัญชี, ISO9000
• การจัดทำประมาณการทางการเงิน
(Cash Flow Projection)
• ที่ปรึกษาด้านการเงิน, บัญชี, ISO9000
• บริหารและบริการการจัดการทรัพย์สิน
2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
บริษัท ซี.แอม ครีเอชั่น จำกัด
• ปรับปรุงโครงสร้างหนี้, จัดทำ Cash Monitoring
• ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ, จัดทำแผนธุรกิจ
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงงาน
• จัดทำ Financial Due Diligance
• การจัดทำ Projection Finance
• การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท เพื่อเตรียมตัว
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2550 – ปัจจุบัน นายกสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคม
2539 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษปริญญาโทด้านการเงิน, อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ; บริษัท ซันชายน์ กรุ๊ป จำกัด จัดทำบัญชีและสอบบัญชี
2537 – 2546 ที่ปรึกษา ; บริษัท ทรัพย์เอเซีย ลิสซิ่ง จำกัด เช่าซื้อ, ลิสซิ่ง, แฟคตอริ่ง
2535 – 2542 ที่ปรึกษา ; บริษัท ที.อาร์ ลิสซิ่ง จำกัด เช่าซื้อ, ลิสซิ่ง, แฟคตอริ่ง
  กรรมการผู้จัดการ ; บริษัท ศรีเอเซีย ลิสซิ่ง จำกัด เช่าซื้อ, ลิสซิ่ง, แฟคตอริ่ง
2541 – 2542 หัวหน้าโครงการวิจัย ; “บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมป่าไม้” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ราชการ
2535 – 2542 กรรมการผู้จัดการ ; บริษัท ศรีเอเซีย ลิสซิ่ง จำกัด เช่าซื้อ, ลิสซิ่ง, แฟคตอริ่ง
2530 – 2540 กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีวราเรียลเอสเตท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
  ที่ปรึกษา ; โรงแรมทาวน์อินทาวน์
(บริษัท ริเวอร์กรุ๊ป จำกัด)
โรงแรม
  Director ; บริษัท ซันไรเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขายตรง (MLM)
2532 – 2540 กรรมการผู้จัดการ ; บริษัท บิสซิเนสเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด วางรูประบบบัญชี, จัดทำบัญชี, สอบบัญชี
2525 – 2535 Manager ; Accounting Dept. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
2520 – 2525 Senior Analyst ; Budget & Planning Dept. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
2520 – 2520 ผู้จัดการทั่วไป ; บริษัท ศูนย์ออกแบบสารภี จำกัด การ์เม้นท์
2515 – 2516 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจการสาขา ; ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร
  Goods Index Officer ; กรมศุลกากร ราชการ

 

สาขาความเชี่ยวชาญ (กลับสู่ด้านบน)

 • การปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • สินเชื่อโครงการ
 • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • การจัดทำ Cash Monitoring
 • การจัดการ
 • การวิเคราะห์ทางการเงิน
 • การวางระบบบัญชีและการบริหารการเงิน
 • การจัดทำประมาณการทางการเงิน (Cash Flow Projection)
 • การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)
 • การวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจโรงแรม
 • ธุรกิจเช่าซื้อ, ลิสซิ่ง และแฟคตอริ่ง
 • การจัดทำ Project Finance
 • การจัดทำ Financial Due Diligance

 

รางวัลเกียรติยศ ประวัติทางด้านสังคม (กลับสู่ด้านบน)

 • อนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ สมาชิกวุฒิสภา ปี 2553 - ปัจจุบัน
 • Training Leader (ผู้ฝึกอบรมผู้นำภาค) ภาค 3350 โรตาลีสากล ปี 2552 – 2553
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ภาค 3350 โรตารีสากล ปี 2551 - 2552
  รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2549 สาขาบริหารด้านการเงิน-การบัญชี ทำคุณประโยชน์แห่งสังคม ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดงาน “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” และนิตยสารเส้นทางไทย
 • ประธานอนุกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและหิวโหย ภาค 3350 โรตารีสากล ปี 2549-2550
 • นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2548 สาขาบริหารจัดการ-การเงินและการบัญชี ดำเนินการโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ และมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • ดำรงตำแหน่ง “คณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์” ของสภาวิชาชีพด้านบัญชี ปี 2548 – ปัจจุบัน
 • ดำรงตำแหน่ง “คณะกรรมการบริหารสมาคมเศรษฐศาสตร์” แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2548 – ปัจจุบัน
 • ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน (Poverty Project) ภาค 3350 RI ปี 2546-2547
 • นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี ปี 2544 – 2545 ; นายกสโมสรดีเด่น ภาค 3350 RI ปี 2544-2545
 • สร้างสรรค์เทปเพลงดนตรีไทย “การะเกด” โดยเป็นผู้จัดการวงดนตรีไทย “การะเกด” ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยปี 2520, ปี 2544
 • ชนะเลิศการประกวนโฟล์คซอง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการวง “วงดอกไม้” ปี 2534
 • เป็นหัวหน้าทีมปรับโครงสร้างธุรกิจ, การเงินและบัญชี เพื่อนำบริษัท ศรีวราเรียลเอสเตท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผลสำเร็จเมื่อปี 2539
 • นักเรียนทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จากวัดปากน้ำภาษีเจริญ รับมอบจากท่านสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เมื่อปี 2515
 • นักเรียนทุนดีเด่นระดับมัธยมศึกษา จากธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) รับมอบจากคุณอุเทน เตชะไพบูลย์ เมื่อปี 2512